ဓာတ်ပုံများကပြောသော: ကျား၊မရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု ဖြစ်ရပ်မှန်များ