Dr. Yu Xinge

Dr. Yu Xinge is currently an Associate Professor at the Department of Biomedical Engineering at City University of Hong Kong.

Education

Ph.D. degree in Optical Engineering, University of Electronic Science and Technology of China (2015)
Ph.D. research in solution process/printable flexible electronics at Northwestern University
B.S. in engineering and technology in optoelectronics, University of Electronic Science and Technology of China (2009)

Research Interests

Bio-integrated electronics, flexible electronics
Wireless healthcare sensing
Development of biocompatible materials

Awards and Achievements

Nov 2019 “New Innovator in NANOMED” IEEE. Gwangju, Korea.
Jul 2020 “MINE Young Scientist Award” Nature Publishing Group.
Dec 2020 “Innovators under 35 China” MIT Technology Review.
Aug 2021 “NSFC Excellent Young Scientists Fund (Hong Kong and Macau)” NSFC, China.

 

Selected publications

Liu, Yiming. , Yiu, Chunki. , Song, Zhen. , Huang, Ya. , Yao, Kuanming. , Wong, Tszhung. , Zhou, Jingkun. , Zhao, Lin. , Huang, Xingcan. , Nejad, Sina K. , Wu, Mengge. , Li, Dengfeng. , He, Jiahui. , Guo, Xu. , Yu, Junsheng. , Feng, Xue. , Xie, Zhaoqian*. & Yu, Xinge*. (Jan 2022). Electronic skin as wireless human-machine interfaces for robotic VR. Science Advances. 8. eabl6700 .

Song, E. , Xie, Z. , Bai, W. , Luan, H. , Ji, B. , Ning, X. , Xia, Y. , Baek, JM. , Lee, Y. , Avila, Y. , Chen, HY. , Kim, JH. , Madhvapathy, S. , Yao, K. , Li, D. , Zhou, J. , Han, M. , Won, S. , Zhang, X. , Myers, Y. , Mei, Y. , Guo, X. , Chang, JK. , Yu, Xinge*. , Huang, Y.*. & Rogers, John A.*. (Jul 2021). Miniaturized electromechanical devices for the characterization of the biomechanics of deep tissue. Nature Biomedical Engineering. 5. 759 - 771.

Wang, Binghao. , Thukral, Anish. , Xie, Zhaoqian. , Liu, Limei. , Zhang, Xinan. , Wei, Huang. , Yu, Xinge*. , Yu, Cunjiang*. , Marks, Tobin*. J. & Facchetti, Antonio*. (15 May 2020). Flexible and stretchable metal oxide nanofiber networks for multimodal and monolithically integrated wearable electronics. Nature Communications. 11. 2405 .

Yu, Xinge. , Xie, Zhaoqian. , Yu, Yang. , Lee, Jungyup. , Guardado, A. , Luan, H. , Ruban, J. , Ning, X. , Akhtar, A. , Li, D. , Ji, B. , Liu, Y. , Sun, R. , Cao, J. , Huo, Q. , Zhong, Y. , Lee, CM. , Kim, SY. , Gutruf, P. , Zhang, C. , Xue, Y. , Guo, Q. , Chempakasseril, A. , Tian, P. , Lu, W. , Jeong, J. , Yu, YJ. , Cornman, J. , Tan, CS. , Kim, BH. , Lee, KH. , Feng, X. , Huang, Y. & Rogers, JA. (21 Nov 2019). Skin-integrated wireless haptic interfaces for virtual and augmented reality. Nature. 575. 473 - 479.

Ning, X.^. , Yu, Xinge^. , Wang, H.*. , Sun, R. , Corman, R. , Li, H. , Lee, C. , Xue, Y. , Chempakasseril, A. , Yao, Y. , Zhang, Z. , Luan, H. , Wang, Z. , Xia, W. , Feng, X. , Ewoldt, R. , Huang, Y. , Zhang, Y. & Rogers, J. A. (Sep 2018). Mechanically Active Materials in Three-Dimensional Mesostructures. Science Advances. 4. eaat8313 .

Languages: 
Chinese
English
Academic discipline: